• Functies

 • Om de organisatie van Ceres goed te laten lopen, zijn vele vrijwilligers in touw. Alle taken die gedaan moeten worden, zijn verdeeld over verschillende functies. Deze functies zijn hieronder beschreven. Zodat iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is, wie wat regelt en bij wie je moet zijn voor bepaalde zaken. Welke namen bij de verschillende functies horen, staat op de website vermeld. De functies zijn onderverdeeld in bestuursfuncties, commissies, teambegeleiders en wedstrijdfuncties.

  Bestuur
  Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging en zij stippelt het beleid uit. Zij is actief in het werven en behouden van vrijwilligers. Ook bepaalt zij het sponsorbeleid en houdt toezicht op de uitvoering hiervan. Daarnaast heeft elk bestuurslid zijn eigen taken. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering. De verschillende functies binnen het bestuur zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester en het bestuurslid technische zaken.

  Commissies
  De commissies verzorgen onder verantwoording en toezicht van het bestuur diverse activiteiten. Iedere commissie draagt zorg voor het goed verlopen van de activiteiten die ze opgedragen heeft gekregen. De volgende commissies zijn aanwezig binnen de vereniging: financiële commissie, technische commissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie, scheidsrechterszakencommissie, Grote Clubactiecommissie, activiteitencommissie, webcommissie, P.R.-commissie, materiaalcommissie en de kascommissie. Daarnaast is er een ledenadministrateur en een wedstrijdsecretaris.

  Teambegeleiders
  Bij elk (jeugd)team zijn er één of meer vrijwilligers die zorg dragen voor het begeleiden van de spelers. Dit zijn trainers, coaches of teamleiders. De teambegeleiders vallen onder de verantwoording van de technische commissie.

  Wedstrijdfuncties
  Bij elk wedstrijd zijn er meerdere vrijwilligers verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd. Dit zijn scheidsrechters, juryleden (tafelaars) en zaalwachten.

  --- 

  De afzonderlijke bestuursfuncties zien er als volgt uit:

  VOORZITTER
  Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de vereniging.
  Taken:
  - Leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen
  - Coördineren van de verschillende bestuurstaken
  - Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken
  - Vertegenwoordigen van vereniging bij officiële gelegenheden (externe contacten en public relations)
  - Onderhouden contacten met de bond, gemeente, andere verenigingen en sponsoren
  - Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement en contracten
  - Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging
  - Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid
  - Trachten problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur
  - Mensen stimuleren om vrijwilligerstaken te doen
  - Aansturen van de activiteitencommissie en P.R.-commissie

  SECRETARIS
  Verantwoordelijk voor de algehele correspondentie betreffende de vereniging en voert deze in overleg met en namens het bestuur.
  Taken:
  - Organiseren van bestuurs- en ledenvergaderingen
  - Opstellen van agenda van bestuurs- en ledenvergaderingen i.s.m. de voorzitter
  - Het notuleren van bestuurs- en ledenvergaderingen
  - Ontvangen en distribueren van ingekomen post/mail
  - Verzorgen van de correspondentie met officiële instanties als de bond en gemeente
  - Het archiveren van notulen, correspondentie en ingekomen stukken
  - In overleg met bestuur verslag doen van het afgelopen seizoen tijdens jaarvergadering
  - Bijstaan van de voorzitter bij (de voorbereiding van) publieke optredens
  - Verzorgen van afscheidscadeaus en huldiging kampioenen voor voorzitter
  - Verzorgen van de jaarkalender van de club
  - Aansturen van webcommissie en ledenadministratie

  PENNINGMEESTER
  Verantwoordelijk voor het financiële beheer van de vereniging en de nauwkeurige en overzichtelijke registratie en presentatie van de financiële administratie.
  Taken:
  - Beheren van het vermogen van de vereniging
  - Inzage verschaffen in kas, boeken en bescheiden aan de kascommissie
  - Opstellen van de begroting in samenwerking met de overige bestuursleden
  - Betrokken bij geldinzamelingsacties
  - Adviseren omtrent aanschaffen nieuwe materialen
  - Financiële waakhond
  - Financiële verantwoording afleggen bij de Algemene Ledenvergadering
  - Aansturen van de financiële commissie, sponsorcommissie, materiaalcommissie en Grote Clubactiecommissie

  BESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN
  Verantwoordelijk voor het technische beleid van de vereniging, zoals de continuïteit in trainers, coaches en leeftijdscategorieën.
  Taken:
  - Leiden van de technische commissie
  - Aansturen van de jeugdcommissie, scheidsrechterscommissie en wedstrijdsecretaris

  ---

  De afzonderlijke commissies zien er als volgt uit:

  TECHNISCHE COMMISSIE
  Verantwoordelijk voor het uitvoeren van het technische beleid van de vereniging, zoals de continuïteit in trainers, coaches en leeftijdscategorieën binnen de vereniging. Het hoofd van deze commissie is tevens bestuurslid technische zaken.
  Taken:
  - Samenstellen van de teams
  - Bepalen en aanvragen van dispensaties
  - Zorgdragen voor een aanvoer van leden om leeftijdscategorieën in stand te houden
  - Het verdelen van de trainingstijden
  - Ontwikkelen van technisch beleidsplan
  - Opstellen trainings(jaar)plannen
  - Organiseren trainersbijeenkomsten
  - Bijhouden van contacten met trainers
  - Organiseren clinics voor de jeugd
  - Organiseren trainerscursussen
  - Verzamelen en uitgeven van trainingsvormen
  - Opstellen van een algemeen jeugdplan
  - Aanspreekpunt zijn voor trainers en spelers

  JEUGDCOMMISSIE
  Draagt zorg voor de begeleiding van de miniteams en het signaleren en oplossen van knelpunten daarbinnen. Valt onder de technische commissie.
  Taken:
  - Aanspreekpunt zijn voor U8 en U10 en hun ouders
  - Signaleren knelpunten en deze trachten op te lossen
  - Informeren bestuur over jeugdzaken en eventuele problemen
  - Informeren technische commissie m.b.t. technische zaken

  TOERNOOICOMMISSIE
  Draagt zorg voor de organisatie van de jaarlijkse jeugdtoernooien in Emmeloord
  Taken:
  - Organiseren van het jaarlijkse U8-peanuttoernooi in Emmeloord
  - Organiseren van het jaarlijkse U10-competitietoernooi in Emmeloord

  FINANCIELE COMMISSIE
  Draagt zorg voor de financiële administratie van de vereniging
  Taken:
  - Het innen van contributies, schulden, sponsorgelden, entreegelden, Grote Clubactiegelden en subsidies
  - Betalen via bank of contant uit verenigingskas na overleg van rekeningen
  - Opstellen van de balans en een overzicht van baten en lasten
  - Het adviseren van en rapporteren aan de penningmeester betreffende financiële zaken

  LEDENADMINISTRATEUR
  Verantwoordelijk voor het ordelijk beheren van de ledenadministratie.
  Taken:
  - Verzorgen van de ledenadministratie
  - Verzorgen van aan- en afmeldingen (ook richting bond)
  - Op verzoek verstrekken van ledenlijst aan andere bestuurs- of commissieleden
  - Distribueren van spelerspassen
  - Verzorgen van de vervolgaanmeldingsformulieren aan het eind van het seizoen

  WEDSTRIJDSECRETARIS
  Verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van de wedstrijden.
  Taken:
  - Opstellen van wedstrijdschema
  - Verzorgen van de zaalreservering
  - Onderhouden contacten met de bond voor wat betreft wedstrijdinformatie
  - Het aanleveren van ingevulde wedstrijdsheets op wedstrijddagen
  - Het versturen van wedstrijdsheets naar de bond

  SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
  Draagt zorg voor de inzet en opleiding van scheidsrechters en jury binnen de vereniging.
  Taken:
  - Opgeven scheidsrechters bij de bond
  - Zorgdragen voor indeling scheidsrechters, jury en zaalwachten bij wedstrijden in Emmeloord
  - Zorgdragen voor indeling scheidsrechters bij door bond aangewezen wedstrijden buiten Emmeloord
  - Onderhouden contacten met de bond voor wat betreft scheidsrechterszaken
  - Opstellen takenrooster jury en zaalwacht
  - Zorgdragen voor opleiding en begeleiding van jury
  - Zorgdragen voor opleiding en begeleiding van scheidsrechters

  SPONSORCOMMISSIE
  Draagt zorg voor het binnenhalen en behouden van sponsoren.
  Taken:
  - Adviseren bestuur inzake sponsoringsbeleid
  - Inventariseren / bijhouden sponsoringsmogelijkheden
  - Werven van sponsoren
  - Organiseren van eenmalige geldwervingsacties
  - Contacten onderhouden met sponsoren
  - (Toezien op) uitvoeren van sponsortegenprestaties
  - Informeren van leden over sponsorzaken
  - Informeren van sponsors over clubzaken
  - Voorbereiden en verzorgen contractafsluiting tussen sponsoren en bestuur

  GROTE CLUBACTIECOMMISSIE
  Draagt zorg voor de jaarlijkse Grote Clubactie voor de jeugd.
  Taken:
  - Verdelen van de loten
  - Inzamelen van de gelden
  - Afdragen van Grote Clubactiegelden aan de penningmeester

  ACTIVITEITENCOMMISSIE
  Draagt zorg voor de organisatie van zowel basketbalverwante als niet basketbalverwante activiteiten.
  Taken:
  - Organiseren van het jaarlijkse Mixtoernooi (mei-juni)
  - Organiseren van het jaarlijkse ‘vuurwerktoernooi’ in Emmeloord (dec.-jan.)
  - Organiseren van toernooien, feesten, dagjes uit etc.

  P.R.-COMMISSIE
  Verantwoordelijk voor de communicatie, zowel intern, binnen de vereniging als extern, naar buiten de vereniging.
  Taken:
  - Verzorgen van publiciteit in de lokale pers
  - Verzorgen van informatie op Cereswebsite

  MATERIAALCOMMISSIE
  Verantwoordelijk voor de materialen en kleding binnen de vereniging.
  Taken:
  - Controleren en onderhouden van ballen, klokken, fluiten en overige materialen
  - Verzorgen van uitgifte van sleutels van ballenkisten/kasten
  - Aanbevelingen doen aan het bestuur nieuw aan te schaffen materiaal
  - Aanschaffen materialen in opdracht van bestuur

  WEBCOMMISSIE
  Verantwoordelijk voor het onderhouden van de website en social media van BV Ceres.
  Taak:
  - Actueel houden van website met informatie over de vereniging
  - Verzorgen Facebook
  - Verzorgen van Twitter

  KASCOMMISSIE
  Verantwoordelijk voor de controle van de financiële administratie en rapportage aan de Algemene Ledenvergadering.
  Taken:
  - Controleren van financiële administratie
  - Beoordelen van financieel verslag
  - Rapporteren aan Algemene Ledenvergadering

  ---

  De afzonderlijke teambegeleidersfuncties zien er als volgt uit:

  TRAINER
  Verantwoordelijk voor een team tijdens trainingen en de organisatie van deze trainingen.
  Taken:
  - Trainen, leiden en begeleiden van een team tijdens en rondom trainingen
  - Bepalen regels voor team tijdens en rondom trainingen
  - Regelen van vervanger bij afwezigheid
  - Er op toe zien dat zaal en kleedruimtes schoon en in de staat waarin deze werd aangetroffen wordt achtergelaten
  - Voorbeeld geven aan team

  COACH
  Verantwoordelijk voor een team tijdens en rondom wedstrijden.
  Taken:
  - Coachen, leiden en begeleiden van een team tijdens en rondom wedstrijden
  - Bepalen regels voor team tijdens en rondom wedstrijden
  - Regelen van vervanger bij afwezigheid
  - Er op toe zien dat zaal en kleedruimtes schoon en in de staat waarin deze werd aangetroffen wordt achtergelaten
  - Voorbeeld geven aan team

  TEAMLEIDERS
  Ondersteunt de trainer en/of coach bij de organisatie rondom trainingen en wedstrijden.
  Taken:
  - Opstellen van rijschema voor uitwedstrijden van een team
  - Aanspreekpunt zijn voor spelers uit het team
  - Ondersteunen van trainer en/of coach bij de organisatie rondom training en wedstrijden

  ---

  De afzonderlijke wedstrijdfuncties zien er als volgt uit:

  SCHEIDSRECHTERS
  Draag zorg, samen met de jury, op een onpartijdige manier voor het goede verloop van de wedstrijd.
  Taken:
  - Fluiten van wedstrijden

  JURY (TAFELBEZETTING)
  Draag zorg, samen met de scheidsrechters, op een onpartijdige manier voor het goede verloop van de wedstrijd
  Taken:
  - De scorer: het bijhouden van het wedstrijdsheet
  - De timer: het bijhouden van het scorebord en tijdwaarneming
  - De 24-secondenklok-operator (alleen bij rayonwedstrijden)

  ZAALWACHT
  Verantwoordelijk voor een vlotte gang van zaken in de sporthal voor, tijdens en na de wedstrijden.
  Taken:
  - Gastheer/dame
  - Klaar (laten) zetten en opruimen van zaal en velden
  - Controle van aanwezigheid scheidsrechters en juryleden