• Gedragscode

  Binnen de vereniging zijn plezier, sportiviteit en respect kernwaarden. Daarvoor hebben we een gedragscode met daarin de volgende afspraken: 

  • Respecteer de vereniging en allen die daarbij betrokken zijn.
  • Ga op een respectvolle manier om met de accommodatie, met trainers,  coaches, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, supporters, tafelaars en andere betrokkenen.
  • Vermijd gedrag dat de vereniging zou kunnen schaden.
  • Het is verboden voorafgaand aan of tijdens trainingen, wedstrijden of toernooien alcoholhoudende dranken te nuttigen.
  • Het is verboden drugs te gebruiken binnen de accommodaties, die Ceres gebruikt of onder invloed te trainen, te spelen of aan andere activiteiten van Ceres deel te nemen.
  • Het is verboden om bij activiteiten van Ceres wapens bij je te hebben.
  • Kom altijd op tijd.
  • Zeg niet af zonder gegronde reden.
  • Heb je een goede reden om af te zeggen, doe dit dan tijdig.
  • Draag het juist clubtenue.
  • Draag tijdens het spelen en trainen geen sieraden.
  • Respecteer de spelregels en accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Geen schelden, discriminerende opmerkingen of obscene gebaren.
  • Kom de afspraken die met trainers/coaches gemaakt zijn na.
  • Doe je vrijwilligerstaken.
  • Behandel de via de vereniging of gemeente ter beschikking gestelde materialen (zoals tenues en ballen) en faciliteiten (zoals zaalruimte, baskets, tafelmateriaal, basketbalborden en kastsleutels) met zorg.

  Indien een spelend lid zich niet houdt aan deze gedragscode dan is het bestuur, dan wel een afgeleide daarvan bevoegd een nader te bepalen sanctie op te leggen. Voor het niet fluiten of tafelen van wedstrijden en het niet zorgen voor een geschikte vervanger geldt het gele- en rode kaartensysteem. Boetes, opgelegd door de bond en/of rayon aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen/nalatigheid van leden danwel een team, worden op de leden danwel het team verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

  Bovenstaande gedragscode is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement die elk lid geacht wordt te kennen en na te leven.