• Huishoudelijk reglement BV Ceres

  INLEIDENDE ARTIKELEN          

  Artikel 1 

  Dit huishoudelijk reglement bevat slechts bepalingen ter aanvulling op de statuten. 

  Artikel 2

  De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit in alle gevallen waar het huishoudelijk reglement deze macht niet in andere handen stelt. 

  Artikel 3 

  Het bestuur is verantwoording schuldig aan de algemene vergadering. 

   

  LIDMAATSCHAP 

  Artikel 4a 

  Aanvraag. Degene, die als lid van de vereniging wenst toe te treden, levert hiertoe een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij het bestuur. Voor juniorleden is mede ondertekening van één der ouders of voogd vereist. De namen van nieuwe leden worden in het cluborgaan gepubliceerd, tevens ontvangen zij het huishoudelijk reglement. De statuten zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

  Artikel 4b 

  Opzeggen lidmaatschap. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei. Het lidmaatschap eindigt aan het eind van het seizoen op 31 mei. Tussentijds opzeggingen kunnen alleen geschieden met toestemming van de meerderheid van het bestuur. 

   

  LEDEN 

  Artikel 5 

  De vereniging bestaat uit gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste. Gewone leden worden onderverdeeld in senioren, junioren etc. in overeenstemming met de reglementen van de NBB. 

  Artikel 6 

  Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn met de bepalingen vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. Door toetreding als lid verklaren de leden zich naar de bepalingen in statuten en huishoudelijk reglement te zullen gedragen. Tevens aanvaarden zij het lidmaatschap van de NBB en onderwerpen zij zich aan diens statuten en reglementen. 

  Artikel 7 

  De leden van de vereniging machtigen het bestuur onherroepelijk hen te vertegenwoordigen op de vergaderingen van het district van de NBB en namens hen stem uit te brengen of te doen brengen 

   

  BESTUUR 

  Artikel 8 

  Het bestuur wordt door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, de overige functies worden door het bestuur onderling geregeld. 

  Artikel 9 

  De leden worden gekozen voor de duur van 2 jaar. Het bestuur treedt volgens eigen rooster af. Zij zijn terstond herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures kan het bestuur in de vacature voorzien tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

  Artikel 10 

  Geschillen. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en treedt handelend en beslissend op in gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

  Artikel 11 

  Voorzitter. De Voorzitter leidt de algemene- en bestuursvergaderingen, hij handhaaft de order, hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten doch is verplicht ze weer te openen, indien 2/3 van de stemgerechtigde leden zich daartegen verklaren. Hij tekent met de secretaris, na goedkeuring door de vergadering, de notulen en - ten blijke van décharge - de jaarlijkse rekening en verantwoording van de penningmeester, echter niet eerder dan na schriftelijke goedkeuring van de kascommissie. 

  Artikel 12 

  Secretaris. De secretaris voert de correspondentie uit naam van de vereniging, zo nodig, in overleg met het bestuur. Hij is verplicht van alle uitgaande stukken kopie te houden en deze met de ingekomen stukken in het archief op te nemen. 

  Artikel 13 

  Penningmeester. De Penningmeester voert het geldelijk beheer en de boekhouding, hij int de contributies, entreegelden, bijdragen, schenkingen, boeten en andere inkomsten van de vereniging en tekent de kwitanties. Hij is alleen bevoegd uitgaven te doen, die het gevolg zijn van de toepassing van het huishoudelijk reglement of van de besluiten van de vergaderingen. Hij heeft voor het doen van alle andere uitgaven de machtiging van het bestuur nodig. Voor het beleggen van gelden handelt hij in overleg met het bestuur. Hij brengt in elke jaar- en bestuursvergadering verslag uit over de inkomsten en uitgaven in de afgelopen perioden en over de toestand van de geldmiddelen van de vereniging. Zijn beheer zal worden nagegaan door de kascommissie. Bij tussentijds aftreden doet hij aan de kascommissie binnen 8 dagen na zijn aftreden, rekening en verantwoording. Hij is voor de onder zijn beheer staande gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij overmacht kan bewijzen. 

  Artikel 13a 

  Vice-voorzitter. In onderling overleg kan het bestuur één van hen als vice-voorzitter aanwijzen. De vice-voorzitter kan de voorzitter, bij diens afwezigheid vervangen, tevens kan een taakverdeling tussen de voorzitter en vice-voorzitter op aanwijzingen van de voorzitter tot stand komen. 

   

  SCHORSING 

  Artikel 14 

  Leden van het bestuur of van een commissie kunnen als zodanig door de algemene vergadering worden geschorst of ontzet. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid vereist in artikel 8.c punt 13 aangaande besluitvorming van de statuten. Het bestuur of de betreffende commissie onthoudt zich daarbij van stemming. 

   

  COMMISSIES 

  Artikel 15 

  Ingesteld worden de volgende commissies: 

  a.       Kascommissie 

  b.       Commissie van beroep 

  c.       Bijzondere commissies 

  Artikel 16 

  Kascommissie. De kascommissie bestaat uit drie leden die geen lid van het bestuur mogen zijn. Telken jare treedt een lid van de commissie af, die niet terstond herkiesbaar is. Zij verifieert de boeken van de penningmeester en brengt verslag uit op de jaarlijkse algemene vergadering. Bij een tussentijds aftreden van de penningmeester zal zij binnen 8 dagen de boeken verifiëren. Zij brengt hiervan onverwijld rapport uit aan het bestuur. De kascommissie legt haar bevindingen neer in een door alle leden van de commissie ondertekend rapport. 

  Artikel 17 

  Commissie van beroep. De commissie van beroep bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid. Zij mogen geen zitting hebben in het bestuur of enige commissie en moeten de leeftijd van 18 hebben bereikt. Bij de behandeling van een geschil, waarbij een lid van de commissie persoonlijk betrokken is, treedt in zijn plaats het plaatsvervangend lid op. 

  Artikel 18 

  Bijzondere commissies. In deze commissies kunnen zitting hebben gewone leden, buitengewone leden, ereleden en leden van verdienste. De benoeming en taakomschrijving geschiedt door het bestuur. 

  Artikel 19 

  Geldelijke verplichtingen. De commissies kunnen geen geldelijke verplichtingen aangaan dan na toestemming van het bestuur. De commissies dienen bij het bestuur een planning in van hun activiteiten met de begrote kosten hiervan. Zo nodig en mogelijk kan aan een commissie een krediet worden toegestaan uit de verenigingskas. 

  Artikel 20 

  Verslag. Met uitzondering van de kascommissie en de commissie van Beroep zijn de commissies gehouden ieder jaar tijdens de jaarvergadering verslag te doen van hun werkzaamheden. 

   

  KLEDING 

  Artikel 21 

  Leden, die aan wedstrijden en demonstraties deelnemen, zijn verplicht de door het bestuur vast te stellen voorschriften betreffende de kleding op te volgen. 

   

  STRAFMAATREGELEN 

  Artikel 22 

  Het bestuur is gerechtigd een bepaald lid te straffen door royement, schorsing en/of het opleggen van een geldboete, terzake van: 

  a.       Het niet tijdig voldoen van verschuldigde contributie of boeten. 

  b.       Het schaden van het belang van de vereniging. 

  c.        Het schaden van de belangen van de NBB. 

  d.       Wangedrag. 

  e.        Niet of niet tijdig afschrijven voor wedstrijden of wedstrijdwerkzaamheden. 

  f.        Niet of niet tijdig afschrijven voor trainingen, vergaderingen, etc. 

  Artikel 23 

  Wangedrag. Onder wangedrag wordt ook verstaan, het zonder gegronde redenen weigeren of onthouden van medewerking aan bevoegde organen van de vereniging of aan enig persoon, bij de vervulling van een officiële functie, moedwillig of lijdelijk verzet plegen tegen die personen of organen, alsmede door woord, daad of geschrift ondermijning van hun gezag. 

  Artikel 24 

  Schorsing. Tijdens de schorsing verliest de betrokkene zijn rechten als lid, uitgezonderd het recht van beroep. Schorsing ontheft de geschorste niet van zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging. 

  Artikel 25 

  Beroep. Tegen elke staf kan beroep worden aangetekend overeenkomstig de volgenden bepalingen. Dit beroep wordt behandeld door de commissie van beroep. 

  Artikel 26 

  Bezwaarschrift. Het beroep wordt ingesteld door toezending van een bezwaarschrift in tweevoud aan de secretaris van de vereniging. Deze toezending moet geschieden uiterlijk 8 dagen na de dag waarop de kennisgeving van de bestraffing aan de gestrafte is verzonden. Het bezwaarschrift moet de bezwaren bevatten, welke de gestrafte tegen de opgelegde straf heeft. Het niet in acht nemen door de gestrafte van het in dit artikel bepaalde, heeft niet-ontvankelijkheid van het beroep tot gevolg, tenzij de commissie van beroep van oordeel is dat bijzondere omstandigheden wettigen dat het beroep behandeld wordt. 

  Artikel 27 

  Kennisgeving. De secretaris van de vereniging geeft van het opleggen van een straf onverwijld schriftelijk kennis aan het gestrafte lid. 

  Artikel 28 

  Doorzending. De secretaris van de vereniging zendt een exemplaar van het bezwaarschrift uiterlijk de dag na ontvangst door aan de secretaris van de commissie van beroep. 

  Artikel 29 

  Wijze van behandelen. De commissie van beroep is verplicht een bezwaarschrift binnen 8 dagen na ontvangst te behandelen. Hij regelt zelf de wijze van behandeling. In elk geval zal hij aan de gestrafte, indien deze voor de behandeling van zijn zaak de wens daartoe schriftelijk te kennen heeft gegeven, gelegenheid geven zijn bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval zal de commissie het bestuur uitnodigen door een afgevaardigde de redenen, welke het bestuur tot het opleggen van de straf hebben geleid, mondeling uiteen te laten zetten. De commissie kan een door het bestuur opgelegde straf, met inachtneming van de statuten en het huishoudelijk reglement, verminderen of doen vervallen, handhaven of verzwaren. Zijn uitspraak geschiedt bij meerderheid van stemmen en is bindend.

  Artikel 30 

  Uitslag beroep. De secretaris van de commissie van beroep geeft aan het secretariaat van de vereniging en aan de gestrafte onverwijld kennis van de beslissing van de commissie en maant gestrafte eventueel aan de boete binnen 8 dagen aan de penningmeester te voldoen. 

  Artikel 31 

  Publicatie straffen. De secretaris van de vereniging zorgt voor de publicatie van de straffen in het officiële orgaan of per circulaire aan alle leden, zodra tegen de opgelegde straf geen beroep meer mogelijk is. Het bestuur kan echter beslissen, dat de opgelegde strafgronden niet zullen worden gepubliceerd. 

   

  DE ALGEMENE VERGADERING 

  Artikel 32 

  Op de jaarlijks te houden algemene vergadering wordt: 

  a.       verslag uitgebracht door de secretaris 

  b.       verslag uitgebracht door de penningmeester 

  c.        verslag uitgebracht door de kascommissie 

  d.       voorzien in de bestuursvacatures 

  e.        de begroting behandeld 

  f.        leden van de kascommissie en commissie van beroep benoemd 

  g.        vaststelling contributies 

  h.       alle werkzaamheden, in dit huishoudelijk reglement aan de algemene vergadering opgedragen, afgehandeld. 

  Artikel 33 

  Voorts wordt een algemene vergadering gehouden zo dikwijls als het bestuur dit nodig oordeelt. Indien tenminste 10 stemgerechtigde leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoeken, onder opgave van de te behandelen punten, is het bestuur verplicht binnen een maand na het indienen van dit verzoek, een buitengewone algemene vergadering te doen houden. 

  Artikel 34 

  Oproeping. De oproeping tot een algemene vergadering moet tenminste 8 dagen voor die vergadering geschieden, hetzij door publicatie in het officiële orgaan, hetzij per circulaire, welke aan alle leden wordt toegezonden. 

  Artikel 35 

  Agenda. De oproeping tot een algemene vergadering moet de agenda vermelden. Indien deze agenda de verkiezing van bestuursleden en/ of commissieleden bevat, dienen de kandidaten door het bestuur gesteld, op de agenda vermeld te worden. Kandidaten van de leden dienen schriftelijk uiterlijk drie dagen voor de vergadering bij het secretariaat te worden ingediend. Het bestuur kan echter bij uitzondering toestaan, dat staande de vergadering nog kandidaten worden gesteld. 

  Artikel 36 

  Bijwoning. Alle leden hebben de plicht een algemene vergadering bij te wonen. Afschrijving met motivering dient uiterlijk 3 dagen voor de vergadering bij het secretariaat te worden ingediend. Bij in gebreke blijven van deze bepaling treden de artikelen 23 en 26 t/m 32 van dit reglement in werking. Aan leden die geschorst zijn, kan door het bestuur worden toegestaan een algemene vergadering bij te wonen. Ieder die de algemene vergadering bijwoont, is verplicht de presentielijst te tekenen. 

  Artikel 37 

  Wijze van stemmen. De stemmingen over personen geschieden schriftelijk met gesloten briefjes. Van onwaarde zijn: 

  a.       stembriefjes blanco 

  b.       stembriefjes die een persoon niet duidelijk aanwijzen 

  c.        stembriefjes die meer namen dan het te verkiezen aantal personen bevatten 

  d.       ondertekende stembriefjes 

  Stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd. 

  Artikel 38 

  Stembureau. In een algemene vergadering benoemt het bestuur een stembureau van 3 leden uit de aanwezige stemgerechtigde leden. 

  Artikel 39 

  Benoemingen. Benoemingen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

  Artikel 40 

  Herstemming. Indien bij de eerste stemming geen voldoende aantal personen de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft ter vervulling van nog overblijvende vacatures een herstemming plaats tussen personen, die de hoogste aantallen stemmen op zich verenigden en wel ten getale van ten hoogste tweemaal zoveel als het aantal van de vacatures bedraagt. Indien echter twee of meer personen een gelijk aantal stemmen hebben verworven dat recht zou geven in herstemming te komen, dan komen deze personen allen in aanmerking. Zijn na deze nog niet alle vacatures vervuld, dan worden één of meer herstemmingen gehouden tot dat wel het geval is. 

  Staking. Bij staking van de stemmen beslist het lot. Wanneer de bij de herstemming gekozene voor de benoeming bedankt, heeft voor de vacature een nieuwe, vrije stemming plaats. 

  Artikel 41 

  Stemming over zaken. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de meerderheid van de stemgerechtigde leden anders verlangt. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. 

   

  BESTUURSVERGADERINGEN 

  Artikel 42 

  Bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert als regel ééns per maand, behalve in de zomervakantietijd. Verder dient een bestuursvergadering te worden gehouden wanneer tenminste 3 leden van het bestuur dit verlangen. 

  Artikel 43 

  Geldigheid. Voor de geldigheid van de bestuursvergaderingen is de aanwezigheid van de meerderheid van de bestuursleden vereist. 

  Artikel 44 

  Oproeping. De oproeping tot een bestuursvergadering geschiedt door de secretaris, zo mogelijk een week van tevoren bij schriftelijke convocatie welke de voornaamste punten voor de agenda bevat.

   

  CONTRIBUTIES 

  Artikel 45 

  Vaststelling contributies e.d. De penningmeester mag jaarlijks de contributiebedragen met het CBS-prijsindexcijfer verhogen. Een verhoging boven dit cijfer moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd. Het entreegeld en de minimum bijdrage van donateurs worden ieder jaar op de algemene vergadering voor het volgend jaar vastgesteld. Bij gebreke van vaststelling wordt aangenomen dat in de bestaande regeling geen wijziging is gebracht. 

  Artikel 46 

  Innen contributies. Het innen van de contributies geschiedt door de penningmeester per incasso. 

   

  CURSUSSEN 

  Artikel 47 

  Scheidsrechterscursus. De scheidsrechters F-cursus van de NBB is verplicht voor alle spelende leden die in het lopende seizoen 15 jaar (en ouder) zijn en voor alle spelende leden die 15 jaar worden tijdens het lopende seizoen. Uitzonderingen zijn leden die nog geen jaar (1 jaar) bij de club staan ingeschreven als spelend lid en recreatieve leden. Uitzonderingen worden verder individueel, na schriftelijk indiening van het bezwaar bij het bestuur door de betrokken persoon, besproken en gewogen door het bestuur. De uitkomst is bindend, geldt voor een (1) seizoen en kan op geen enkele manier een precedent scheppen voor andere leden.

   

  VERVOER

  Artikel 48 

  Vervoer. Het vervoer naar uitwedstrijden wordt geregeld binnen het team. Iedereen wordt geacht bij een evenredig deel van de uitwedstrijden het vervoer te verzorgen. Bij jeugdspelers betekent dit dat de ouders of verzorgers (of andere familieleden) het vervoer moeten verzorgen. Ben je niet in het bezit van een auto of rijbewijs en kun je niemand regelen met een auto of rijbewijs, dan zal je dat zelf met je teamgenoten moeten regelen.

   

  SLOTBEPALING 

  Artikel 49

  Tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kan slechts worden overgegaan in een algemene ledenvergadering, als tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen voor de wijziging zijn. 

  Artikel 50

  Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 21-06-1973.  

  Dit huishoudelijk reglement is aangepast in de algemene ledenvergadering van 24-09-1997. 

  Dit huishoudelijk reglement is aangepast in de algemene ledenvergadering van 24-09-1998. 

  Dit huishoudelijk reglement is aangepast in de algemene ledenvergadering van 27-10-1998. 

  Dit huishoudelijk reglement is aangepast in de algemene ledenvergadering van 21-10-2002.

  Dit huishoudelijk reglement is aangepast in de algemene ledenvergadering van 25-06-2015.