• Privacyverklaring BV Ceres


  BV Ceres houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

  Doeleinden verwerking persoonsgegevens
  Je persoonsgegevens worden door BV Ceres verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
  • Informatie t.b.v. teamsamenstellingen, planningen van trainingen en wedstrijden.
  • Innen van periodieke contributies door penningmeester.
  • Contact informatie voor je coach/trainer (ook voor calamiteiten).
  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
  • Het verzorgen van de leden- en wedstrijdadministratie van de vereniging (Sportlink en NBB).
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Sportlink en Rabobank voor betalingstransacties).

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere dan bovengenoemde partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan of met jouw schriftelijke toestemming.

  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  BV Ceres bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
  • Alle personen die namens BV Ceres van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Toegang tot data is gebaseerd op rollen die personen binnen de vereniging invullen en nodig hebben om zijn functie uit te kunnen oefenen
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

  Meldplicht
  Mocht ondanks alle genomen maatregelen en controles, toch informatie bij onbevoegden beschikbaar komen, verplicht de vereniging zich om binnen de daarvoor geldende termijnen gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dit te melden bij betrokkenen (leden, vrijwilligers) en de autoriteiten.

  Rechten omtrent je gegevens
  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Je kunt deze informatie ook zelf inzien middels de Sportlink app en tevens je eigen privacy niveau aanpassen (zichtbaarheid voor overige leden). Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
  Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

  Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacy. Als je naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op.

  Het bestuur van BV Ceres
  bestuur@bvceres.nl