• Statuten en Huishoudelijk Reglement

  In de statuten staan de grondregels van onze vereniging. Deze statuten zijn notarieel vastgelegd en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. In het Huishoudelijk Reglement staan aanvullende regels en richtlijnen, een invulling van de gang van zaken en afspraken binnen BV Ceres.

  Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn met de bepalingen vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

  Download:   Statuten BV Ceres

  Download:   Huishoudelijk Reglement

   

  De belangrijkste afspraken uit de statuten & huishoudelijk reglement m.b.t. de dagelijkse gang van zaken zijn hieronder samengevat:

  De vereniging

  • De clubkleuren van Ceres zijn oranje en blauw.
  • Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • Ceres speelt geen wedstrijden op zondag.

  Lidmaatschap

  • Potentieel nieuwe leden mogen drie keer vrijblijvend meetrainen.
  • Nieuwe leden schrijven zich in via het inschrijfformulier op deze website.
  • De technische commissie bepaalt de indeling van een nieuw lid in een team.
  • De trainer bepaalt in overleg met de technische commissie of en wanneer een nieuw lid wedstrijden mag gaan spelen. Dat is afhankelijk van de grootte van het team en het gewenste wedstrijdniveau.
  • Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 mei. Het lidmaatschap eindigt dan aan het eind van het seizoen op 30 juni. Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend per e-mail naar de ledenadministratie.
  • Tussentijds opzeggen is alleen mogelijk met een hele goede reden, te beoordelen door het bestuur.

  Commissies

  • Ceres kent commissies met aangewezen taken. De ingestelde commissies en taakomschrijvingen worden op deze website vermeld.

  Contributies

  • Het innen van de contributies geschiedt per incasso (verplicht). Alleen bij betaling van contributie via de gemeente Noordoostpolder (sportstimuleringsfonds) vervalt de verplichte incasso.
  • De contributie zal in 10 gelijke termijnen worden afgeschreven. De eerste afschrijving vindt plaats in september, de laatste in juni.
  • Wanneer het bedrag niet geïncasseerd kan worden, zal het de volgende maand extra worden geïnd. Bij meerdere storneringen zal een herinnering per mail gestuurd worden en kan de speelgerechtigheid in gevaar komen. Ook kan het leiden tot royement en/of het overdragen van de vordering incassobureau, waarbij de extra kosten voor het betreffende lid zijn.
  • Contributie wordt berekend naar de leeftijdsgroep waarin een lid valt en niet naar de leeftijdsgroep waarin het lid speelt en/of traint. Contributie is verschuldigd vanaf de 1e van de eerste volgende maand na aanmelding als lid.
  • De penningmeester mag jaarlijks de contributiebedragen met het CBS-prijsindexcijfer verhogen. Een verhoging boven dit cijfer moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
  • De contributies zijn weergegeven op de pagina Contributies en leeftijdscategorieën.

  Verplichtingen leden

  • Alle leden leveren een verplichte vrijwilligersbijdrage van een aantal uren per seizoen. Donateurleden en de leden van U8 en U10 zijn vrijgesteld. Het is niet mogelijk om een taak af te kopen, maar een taak mag wel door iemand anders worden uitgevoerd.
  • Bestuursleden en trainers krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.
  • Het niet uitvoeren van verplichte vrijwilligersbijdrage levert een ‘gele kaart’, een waarschuwing, op. Bij een tweede keer volgt een ‘rode’ kaart, wat een schorsing betekent voor de rest van het seizoen waarbij de contributieverplichting blijft.
  • Wedstrijden worden gespeeld in ter beschikking gestelde wedstrijdtenues. Hier moet zorgvuldig mee om worden gegaan en de kleding moetcentraal (per team) gewassen worden. Het wassen dient door de teamleden onderling geregeld te worden.
  • De scheidsrechters BS2-cursus van de NBB is verplicht voor alle spelende leden die in het lopende seizoen 15 jaar (en ouder) zijn en voor alle spelende leden die 15 jaar worden tijdens het lopende seizoen. Uitzonderingen zijn leden die nog geen jaar (1 jaar) bij de club staan ingeschreven als spelend lid en recreatieve leden.
  • Het vervoer naar uitwedstrijden wordt geregeld binnen het team. Iedereen wordt geacht bij een evenredig deel van de uitwedstrijden het vervoer te verzorgen. Bij jeugdspelers betekent dit dat de ouders of verzorgers (of andere familieleden) het vervoer moeten verzorgen. Indien het lid, dan wel de ouders of verzorgers (of andere familieleden) niet in het bezit is van een auto en/of rijbewijs en het niet mogelijk is om op welke wijze dan ook vervanging te realiseren, dient dit onderling geregeld te worden met de teamgenoten.
  • Van de ouders van jeugdleden verwacht de vereniging een actieve houding bij het ondersteunen van de vereniging en het aanspreken en corrigeren van hun kinderen op foutief gedrag.

  Gedragscode

  • De vereniging kent een gedragscode waar elk lid zich aan dient te houden. Deze is vastgelegd in het huishoudelijk reglement en ook weergegeven op de pagina Gedragscode