• Statuten

  Statuten BV Ceres

   

  NAAM, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR 

  Artikel 1 

  1. De vereniging draagt de naam: Basketbalvereniging Ceres. De vereniging is opgericht te Emmeloord op vijftien juni negentienhonderd eenenzeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
  2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Noordoostpolder. 
  3. Het verenigingsjaar loopt van een juni tot en met eenendertig mei. 

  DOEL  

  Artikel 2 

  1. De vereniging stelt zich tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de basketbalsport in al zijn verschijningsvormen, echter niet op zondagen. 
  2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • deel te nemen aan de door de Nederlandse Basketbal Bond hierna te noemen NBB en de afdeling van de NBB, waartoe de vereniging behoort, georganiseerde of goedgekeurde competities  en andere wedstrijden; 
  • Wedstrijden te organiseren; 
  • Evenementen op het gebied van de basketbalsport te organiseren. 

  LIDMAATSCHAP/LEDEN 

  Artikel 3 

  1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, leden van verdienste en ereleden waarbij de eerste twee categorieën tevens in die hoedanigheid lid zijn van de NBB en van het rayon der NBB, binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd. 
  2. De bepalingen in artikel 3 lid 2 tot en met 5 van de statuten van de NBB zijn van overeenkomstige toepassing. 
  3. Ten aanzien van het verkrijgen en het beëindigen van het lidmaatschap, alsmede de aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten, zijn de statuten en reglementen van de NBB van toepassing. Deze worden voor wat deze onderwerpen betreft, geacht deel uit te maken van deze statuten. 
  4. Het bestuur kan leden schriftelijk voordragen ter opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging, als de uit dat van de NBB of van het rayon, waartoe de vereniging behoort, respectievelijk bij het NBB-bestuur en bij het rayonbestuur. Hangende de voordracht is het lid geschorst. Het bestuur van de NBB zal binnen één maand na het binnenkomen van de voordracht op het bondsbureau, beslissen of deze voordracht zal worden overgenomen. Tegen een afwijzing door het NBB-bestuur staat beroep open bij de algemene vergadering van de NBB.
  5. Door toetreding machtigt het lid het bestuur onherroepelijk om hem op te geven als lid van de NBB en van het rayon waartoe de vereniging behoort. 
  6. Aan leden van verdienste en ereleden kunnen door het bestuur bepaalde voorrechten worden toegekend. 
  7. Alle leden zijn gehouden de statuten, reglementen en besluiten van de NBB, het rayon, waartoe zij behoren en die der vereniging, na te leven. De overige verplichtingen van de leden worden verder bij reglement of besluit geregeld. 

  DONATEURS 

  Artikel 4 

  1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs. 
  2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks minimaal een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 
  3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend of opgelegd. 
  4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te alle tijde door de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 
  5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

  HET BESTUUR 

  Artikel 5 

  1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Tenminste drie van het totaal aantal bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden. Indien het aantal bestuursleden beneden de drie daalt, blijft het bestuur niettemin volledig bevoegd, maar is gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om in de open plaatsen te voorzien. 
  2. De leden van het bestuur worden gekozen voor een periode van twee jaar door de algemene vergadering. Ieder jaar treedt een aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt kan het bestuur een plaatsvervanger benoemen tot de eerstvolgende algemene vergadering. Het tussentijds benoemde of gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het bestuurslid in wiens plaats jij is benoemd of gekozen. 
  3. De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden en wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
  4. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies. 
  5. Het bestuur is, mits na goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
  6. Het bestuur is bevoegd met inachtneming der statuten en reglementen van de NBB, van het rayon waartoe de vereniging behoort, en van de statuten en reglementen dezer vereniging, verplichtingen op te leggen aan de leden en in hun naam verplichtingen aan te gaan. 
  7. Elk bestuurslid ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van ontslag eindigt door het verloop van die termijn. 

  NEDERLANDSE BASKETBAL BOND/RAYONS 

  Artikel 6 

  1. De leden van de vereniging zijn tevens lid van het rayon, binnen de grenzen waarvan de vereniging is gevestigd. 
  2. De leden kunnen in de algemene vergadering van het rayon niet zelf hun stem uitbrengen. De voorzitter van de vereniging - bij zijn belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger - wordt op grond van deze statuten door de leden onherroepelijk gemachtigd om namens hen te stemmen in de algemene vergadering van het rayon. 
  3. De leden van de vereniging zijn tevens lid van de NBB. De leden kunnen in de algemene vergadering van de NBB niet zelf hun stem uitbrengen. De voorzitter van de vereniging ?? bij zijn belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger ?? wordt op grond van deze statuten door de leden onherroepelijk gemachtigd om op de algemene vergadering van het rayon de afgevaardigden en plaatsvervangend afgevaardigden te kiezen, die namens hen zullen stemmen op de algemene vergadering van de NBB. 

  FINANCIËN 

  Artikel 7.A: Inkomsten 

  1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributie van de leden, ontvangsten uit wedstrijden, donaties en andere inkomsten.
  2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Het bestuur is bevoegd
  3. in bijzondere gevallen aan buitengewone leden gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen. 
  4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Hiervan kan door het bestuur ontheffing worden verleend conform de bepalingen van het Huishoudelijke reglement. 
  5. Leden van verdienste en ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. 

  Artikel 7.B: Begroting 

         6.  Het bestuur dient op een algemene vergadering, te houden uiterlijk één maand na aan vang van het nieuwe verenigingsjaar, een begroting in van de in dat komende jaar te verwachten inkomsten en uitgaven. De op deze vergadering aanvaarde begroting is de richtlijn voor het financieel beleid. 

  Artikel 7. C: Jaarverslag, rekening en verantwoording 

         7. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

         8. Het bestuur brengt behoudens verlening door de algemene vergadering ?? binnen een maand na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaar verslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan, na verloop van de termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

         9. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie, bestaande uit twee leden en een plaatsvervangend lid, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De leden van deze commissie worden  gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

       10. Degenen die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken, kunnen zonodig zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

       11. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door verkiezing van een andere commissie. 

       12. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken. 

       13. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in artikel 7.C, de leden 6, 7, en 8, tien jaar lang te bewaren.

  ALGEMENE VERGADERINGEN  

  Artikel 8.A: Algemeen 

  1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen. 
  2. De agenda van de in artikel 7.C. lid 7 bedoelde vergadering bevat onder meer: bespreking van de notulen van de vorige vergadering; jaarverslag va de secretaris; behandeling en vaststelling van de jaarstukken; vaststelling van de contributies; vaststelling van de begroting; voorziening in vacatures; rondvraag.
  3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  4. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.
  5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
  6. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.
  7. Een algemene vergadering is openbaar tenzij een besloten vergadering wordt gehouden, respectievelijk een gedeelte van de vergadering besloten wordt verklaard. 

  Artikel 8.B: Samenstelling en werkwijze 

          8. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst, tenzij de geschorste in deze vergadering zijn zaak komt bepleiten. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de hierboven genoemde personen. 

          9. Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, brengen op de vergadering drie stemmen uit. Leden die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt, brengen één stem uit. 

        10. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid die echter in totaal niet meer dan tweemaal gemachtigd kan worden. 

        11. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

        12. Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de voorzitter hiertoe aangewezen persoon een verslag gemaakt. Indien anderen dan het bestuur de vergadering hebben bijeengeroepen kunnen zij een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van het verslag wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. Indien een proces-verbaal is opgemaakt, wordt de inhoud daarvan ter kennis van de algemene vergadering gebracht. 

  Artikel 8.C: Besluitvorming 

        13. Tenzij anders in de statuten is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter:

  • blanco zijn; 
  • zijn ondertekend; 
  • onleesbaar zijn; 
  • een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
  • de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is; 
  • voor iedere verkiesbaren plaats meer dan één naam bevatten; 
  • meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. 

        14. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd. 

        15. Indien bij een stemming over personen bij een eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogst aantal stemmen hebben verkregen. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft gekregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan is de jongste van hen gekozen.

        16. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen. 

        17. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van de genomen besluiten voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 

        18. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet schriftelijk of hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

        19. Zolang in een algemene vergadering alle leden en leden van het bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ?? dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ?? ook al heeft geen oproep plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen, het houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende activiteit niet in acht genomen. 

  REGLEMENTEN 

  Artikel 9 

  Door de algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement te worden vastgesteld tot regeling van al die zaken, waarin de statuten niet voorzien, waarvan de regeling door de statuten wordt geëist of waarvan regeling door de algemene vergadering wenselijk wordt geacht. De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen. De bepalingen van het huishoudelijk reglement en van andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten. 

  STATUTENWIJZIGING 

  Artikel 10 

  1. Behoudens in het geval bedoeld in artikel 8.C, lid 19, kan in de statuten geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
  2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste acht dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste acht dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld. 
  3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van het aantal leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede algemene vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
  4. Wijziging in deze statuten behoeven, nadat het besluit tot wijziging is genomen, de goedkeuring van het bestuur der NBB, of in beroep van de algemene vergadering van de NBB. 
  5. Een aldus goedgekeurde statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 
  6. Indien de statuten van de NBB zijn gewijzigd, is de vereniging verplicht binnen zes maanden nadat deze wijzigingen van kracht zijn geworden, haar statuten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde statuten van de NBB. 

  ONTBINDING 

  Artikel 11 

  1. Behoudens het bepaalde bij artikel 50 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in het geval bedoeld in artikel 8.C, lid 19, wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is en waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal worden voorgesteld. Het bepaalde in artikel 13, lid 2, is van overeenkomstige toepassing. 
  2. Indien op de vergadering niet het in artikel 11, lid 1, vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen drie weken een nieuwe algemene vergadering uitgeschreven die rechtsgeldig is, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden dat alsdan aanwezig is, en waarin tot ontbinding kan worden besloten, mits met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
  3. De algemene vergadering, die rechtsgeldig tot ontbinding der vereniging besluit, benoemt een liquidatiecommissie. Tevens beslist deze vergadering welke bestemming aan eventuele gelden en eigendommen zal worden gegeven. Deze bestemming mag geen ander doel hebben dan bevordering van een algemeen sportbelang of een liefdadig doel. 
  4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam "in liquidatie" toegevoegd worden. 

  VERENIGINGSREGISTER 

  Artikel 12 

  In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders der vereniging: 

  1. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, houdende de statuten;  
  2. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte bevattende statutenwijziging;  
  3. De ontbinding der vereniging;  
  4. De naam, voornamen en woonplaats van alle bestuursleden aan wie door de statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, met de vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met een of meer anderen te vertegenwoordigen. 

  SLOTBEPALING 

  Artikel 13 

  In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of de reglementen niet voorzien beslist het bestuur.